ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉ ⵜⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵢⴰⵎⵥ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵍⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.


ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵜⵙⴷⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.


ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴳⵉⵏⵉⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ, ⴰⵔ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ. ⵓⵔ ⵜⵥⴹⵉⵕ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏ, ⵏⵖⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵣⵣⵉⵣ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ. ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ.


ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵇⵚⵓⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵣⵡⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⴰ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.


ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⵔ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵣⵡⵍ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ : « ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ, ⵙⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴷⵔⴼⵉⵜ ⴳ ⴷⴷⵓ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ


ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵡⴰⴼⵙⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴱⴷⴰⴷⵏⵜ ⴰⴱⵍⴰ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ.


ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⵥⵕⵏⵜ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ. ⵉⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵉⵏⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⴷⴷⵓ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ.


ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ».


ⴷ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉⵏ ⵏ 1958 ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ.


ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ, ⵎⴰⵙ ⵜⵃⵉⵢⵢⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ « ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵏⵜⵔⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ »