ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵜ, ⵜⴳⴳⵉ ⵜⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵢⵓⵍⵍⵖⵏ, ⴰⵎⵉⵔⵉⵡ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⵇⵙⵉ : « ⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵍⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵉⴳⴳ » ⵎⴰⵎⵛ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ 13 ⴷ 14. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⴷⵉⵎⵇⵔⴰⵜⵉⵜⵏ ⵉⵏⵊⵎⵓⵏⵏ. ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰ ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ. ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⴷⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵉ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵣⴳ ⵡⴰⵎⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ, ⵢⴰⵡⵙ ⴷⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ. ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⴷ ⵏⴷⵔⵓ ⴷⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ , ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴳ ⵓⵛⵓⴹ ⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⴰⴷ ⵊⴰⵔ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ ⵜⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ.


ⴰⴷ ⵜⵖⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵍ ⵓⵎⵉ ⵜⵙⴰⵍⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ, ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵙⵙⴽⴽⵏ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵉⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵣⵣⴰⴳⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵜ.ⵏⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴷⵔⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⴰ ⴷⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⴰ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ :


1- ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ : ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏⵉⵖ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⵉⵜⵜⵚⴽⵓⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵉⵛⵛⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⴳⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.


2- ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ : ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⵉⵜⵜⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ, ⵜⵜⴰⵡⵣ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ, ⵜⵜⵊⵊⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵅⵙ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉⵙⵖⴰⵔⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵅⴷⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⵏ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷⵉ ⵜⴳⵎⵉ.


3- ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵜⵎⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ : ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵏⵜⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ, ⴷⴰⴳⵙ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉ ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵏⵣⵔⴽ , ⴰⴷ ⵏⵣⵓⵣⵣⵔ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⵉ ⵉ ⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴰⵡⵍⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵙⴳⴰⵎⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵅⵙⴰⵏⵜ.


ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴳⵍⴼ ⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵏⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ, ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵎⵖⵔ ⵣⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵙ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ.

ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⵜ ⵉ ⴷⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⴼ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵎⴰⵔⵏⵉⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉ ⴷ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.