ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴳ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵉⴼⵙⴰⵢ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵏⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ.


ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ, ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ, ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵖⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵔⴰⴽ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏ ⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.