ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ


  • ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ
  • ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ
  • ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵜⵉⵏ
  • ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ
  • ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
  • ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵉⵏ
  • ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵃⵙⵙⵉ
  • ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ ⵣⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ