ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ


 • ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⵜⵉⵎⵜ
 • ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⵜ
 • ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ
 • ⴰⵙⵉⴳⴳⵣ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
 • ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵉⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵉⵜⵜⵕⴰⵊⴰⵏ

 • ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ


ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ

  ⵜⵜⵙⵔⵓⵙⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⴷ
  ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⵏⵏⵙ. ⴰⴷ ⴽⴽⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ 13 ⵎⴰⵕⵚ 2014.