ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ


ⵜⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ :

  • 1- ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ
  • 2- ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ.
  • 3- ⴰⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ.

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ :


  • ⴰⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
  • ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ.
  • ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ.