ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵓⵎⴰⵜⵉⵏ


ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ :

1- ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ :
ⴰⵔ ⵜⴱⵉⴷⴷⴰⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵥⵍⴰⵢ ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ.2- ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵜ :
ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔ ⵉⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵜⴰⵡⵣ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵅⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ.3- ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵜⵎⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ :
ⵉⵜⵜⵥⵍⵉ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵊⵊⴰⵏ ⴰⵏⵜⵎⴰⵏ ⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴼ ⴷⵉ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴳⴰⵏⵜ ⵎⴰⵎⵛ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵙⵙⴼⴰⵡ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵙⵎⴷⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ ⵃⵎⴰ ⵇⵇⴰⵄ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵉ ⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ.


ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵜⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⴰⵔⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵉⵏ, ⵜⵜⴳⴳ ⵉⵜⵏⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ.